Wtorek 28 września 2021 | Imieniny: Luby, Wacława, Salomona

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Kontakt > Formularz kontaktowy

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „MISS CZYTELNIKÓW PULSU KWIDZYNA”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms „Miss Czytelników Pulsu Kwidzyna” (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest SIMAR – Marek Sidor, ul. Braterstwa Narodów 53, 82-500 Kwidzyn, wydawca Tygodnika Społeczno-Kulturalnego PULS KWIDZYNA (zwany dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 27 lutego do 10 kwietnia 2013 roku.

§4.
W Plebiscycie mogą brać udział jedyne kandydatki zakwalifikowane do regionalnych kwalifikacji MISS POWIŚLA I ŻUŁAW 2013. Zwyciężczyni otrzyma tytuł „Miss Czytelników Pulsu Kwidzyna”.
Zdjęcia kandydatek zostaną ponumerowane i umieszczone na portalu internetowym www.pulskwidzyna.pl oraz w publikacjach gazetowych Pulsu Kwidzyna.

§5.
Tytuł „Miss Czytelników Pulsu Kwidzyna” otrzyma kandydatka, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie do dnia 10 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

§6.
Głosowanie na „Miss Czytelników Pulsu Kwidzyna” odbywa się za pomocą kuponów zamieszczonych w poszczególnych wydaniach tygodnika i dostarczonych do siedziby redakcji.

§7.
Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany, za pomocą dostarczonego kuponu, na numer przypisany do danej kandydatki, podany w artykułach promujących plebiscyt.
Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
- datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
- liczbę dostarczonych kuponów;
- podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas gali w dniu 13 kwietnia 2013 r. oraz na stronie internetowej a także w wydaniu Pulsu Kwidzyna  z 17 kwietnia 2013 r.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
- Agnieszka Mocarska
- Adam Karaś
- Marek Sidor

§12.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Kandydatki w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatki Plebiscytu.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16.
Dostarczone kupony będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.pulskwidzyna.pl

Oceń artykuł
Autor: SIMAR | Wtorek 26 lutego 2013 | 000 23221
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem