Poniedziałek 27 września 2021 | Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Kontakt > Formularz kontaktowy

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „MISS INTERNETU POWIŚLA I ŻUŁAW 2013”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms „Miss Internetu Powiśla i Żuław 2013” (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest SIMAR – Marek Sidor, ul. Braterstwa Narodów 53, 82-500 Kwidzyn, wydawca Tygodnika Społeczno-Kulturalnego PULS KWIDZYNA (zwany dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 27 lutego do 12 kwietnia 2013 roku do godziny 23.59.

§4.
W Plebiscycie mogą brać udział jedyne kandydatki zakwalifikowane do regionalnych kwalifikacji MISS POWIŚLA I ŻUŁAW 2013. Zwyciężczyni otrzyma tytuł „Miss Internetu Powiśla i Żuław 2013”.
Zdjęcia kandydatek zostaną ponumerowane i umieszczone na portalu internetowym www.pulskwidzyna.pl oraz w publikacjach gazetowych Pulsu Kwidzyna.

§5.
Tytuł „Miss Internetu Powiśla i Żuław 2013” otrzyma kandydatka, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Plebiscycie do dnia 12 kwietnia 2013 roku do godziny 23.59.

§6.
Głosowanie na „Miss Internetu Powiśla i Żuław 2013” odbywa się za pomocą sms’ów.
Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto.

§7.
Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numer przypisany do danej kandydatki, podany w artykułach promujących plebiscyt.
Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
- datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
- liczbę nadesłanych sms’ów;
- podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas gali w dniu 13 kwietnia 2013 r. oraz na stronie internetowej a także w wydaniu Pulsu Kwidzyna  z 17 kwietnia 2013 r.

§11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
- Agnieszka Mocarska
- Adam Karaś
- Marek Sidor

§12.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Kandydatki w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatki Plebiscytu.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16.
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.pulskwidzyna.pl

Oceń artykuł
Autor: SIMAR | Wtorek 26 lutego 2013 | 000 22907
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem